Welcome to the European Human Rights Case Law Database for the countries of South East Europe.

As of 2022, this database is no longer being updated and maintained. For more information about our work on the rule of law and protection of individual rights in the Western Balkans see https://www.rolplatform.org/rule-of-law/, and for the case law of the European Court of Human Rights see https://hudoc.echr.coe.int/.

Mirë se vini në Bazën Evropiane të të Dhënave të Jurisprudencës së të Drejtave të Njeriut për vendet e Evropës Juglindore.
Që nga viti 2022, kjo bazë e të dhënave nuk përditësohet dhe nuk mirëmbahet më. Për informacione të mëtejshme lidhur me punën tonë në fushën e shtetit të së drejtës dhe mbrojtjen e të drejtave individuale në Ballkanin Perëndimor, shihni https://www.rolplatform.org/shteti-i-se-drejtes/, dhe për praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut shihni https://hudoc.echr.coe.int/.
Добредојдовте во Европската База на податоци за човекови права за земјите од Југоисточна Европа.
Почнувајќи од 2022 година, оваа база на податоци повеќе нема да биде ажурирана и одржувана. За повеќе информации за нашата работа во областа на владеењето на правото и заштитата на индивидуалните права во Западниот Балкан погледнете го линкот https://www.rolplatform.org/владеење-на-правото/, а за судската пракса на Европскиот суд за човекови права видете на https://hudoc.echr.coe.int/.
Dobrodošli u Bazu evropske sudske prakse o ljudskim pravima, namenjenu zemljama Jugoistočne Evrope.
Ova baza podataka se ne ažurira i ne održava počev od 2022. Više informacija o našem radu na vladavini prava i zaštiti pojedinačnih prava na Zapadnom Balkanu dostupna su na sledećoj stranici https://www.rolplatform.org/vladavina-prava-2/, dok praksi Evropskog suda za ljudska prava možete pristupiti na njegovoj internet stranici https://hudoc.echr.coe.int/.